To track your order, enter your order number and email address:

Enter the tracking number for your order:

  •   Order Number: Là số order khi khách order hàng trên website hoặc khi đến gửi hàng sẽ được nhận hóa đơn có kèm Order Number.
  •   Email: Là email khi khách hàng đăng ký tạo tài khoản hoặc nếu khách hàng không cung cấp email thì dùng email mặc định auviexpress@gmail.com